Koniec wojny

Koniec wojny nie oznaczał jednak dla umączonej ziemi spokoju. Na Podkarpaciu działały bowiem oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii, niosąc zagładę ludności cywilnej, napadając na posterunki milicji, placówki wojskowe. Walka z tym wrogiem, popieranym przez część ludności ukraińskiej, doskonale znającym teren, stosującym metody partyzanckie, była niezwykle trudna. Dopiero w 1947 roku, po przeprowadzeniu operacji „Wisła” i wysiedleniu ludności ukraińskiej krwawe zmagania z nacjonalistami zakończyły się pełnym powodzeniem. W rezultacie tej wojny, ze 120 wsi powiatu, 60 uległo całkowitemu zniszczeniu, a liczba mieszkańców Sanockiego zmniejszyła się ze 126 do 55 tysięcy. Pozostały rejony całkowicie niemal wyludnione, opuszczone domy, leżące odłogiem pola. Podjęta przez władze akcja zagospodarowania bieszczadzkich rejonów powiatu dopiero po kilku latach zaczęła przynosić konkretne efekty.

Trwały jeszcze walki, gdy przystąpiono do realizacji dekretu o reformie rolnej. Parcelacja objęła 44 majątki o powierzchni ponad 10 tys. ha. Ziemię otrzymało 2800 chłopów i robotników rolnych. Podjęto energiczne kroki w celu likwidacji analfabetyzmu, włożono ogromny trud w odbudowę zniszczonych przez okupanta fabryk. Z perspektywy czasu widać najlepiej ogrom dokonań we wszystkich dziedzinach życia. Zacofany, rolniczy region rozwinął się gospodarczo, zbudowano dziesiątki nowych zakładów produkcyjnych, szkół, obiektów administracyjnych i publicznych, sportowych i rekreacyjnych. Duży krok naprzód zrobiło rolnictwo, wyposażone w nowoczesne maszyny, środki produkcji. Zniknęła słomą kryta wieś, jej relikty oglądać można już tylko w sanockim skansenie. Przeobrażeniom gospodarczym towarzyszyły przemiany społeczne, kulturalne i polityczne. Sanockie stało się regionem ludzi uczących się, a decyduje o tym powszechna dostępność do oświaty, istnienie wielu szkół średnich, umożliwiających zdobycie atrakcyjnego zawodu. Obecnie ziemia sanocka, wchodząca w skład województwa krośnieńskiego, jest regionem wszechstronnie rozwiniętym. Duże znaczenie ma przemysł, poważne efekty produkcyjne przynosi rolnictwo i idące z nim w parze leśnictwo. W ostatnich latach czerpie się również korzyści z turystyki, choć przyznać trzeba, że jej baza nie jest jeszcze dostatecznie rozbudowana. Sanockie odgrywa ważną rolę w życiu całego Podkarpacia.

Podobne wpisy