Poprawa sytuacji ludności wiejskiej

Poprawa sytuacji ludności wiejskiej nastąpiła dopiero w 1848 roku, kiedy to, w wyniku ruchów rewolucyjnych rząd austriacki podjął decyzję o likwidacji pańszczyzny i uwłaszczeniu chłopów. Od tego czasu zaznacza się wzrost produkcji rolnej, a także postęp techniczny na wsi, wyrażający się m.in. wprowadzaniem do uprawy roli nowych narzędzi, zakładaniem małych, napędzanych siłą wody tartaków, młynów, a także olejarni, warsztatów tkackich.

W II połowie XIX wieku w Sanockiem zaczął się rozwijać przemysł naftowy. Poszukiwania tego cennego surowca przyniosły zachęcające wyniki. Złoża ropy odkryto m.in. w Tyrawie Solnej, Mokrem, Wielopoly, Klimkówce, Tokami. Wielu mieszkańców wsi znalazło zatrudnienie w kopalniach i destylamiach, podniósł się poziom życia licznych rodzin chłopskich. Po zbudowaniu w 1872 roku linii kolejowej z Przemyśla do Łupkowa przez Zagórz, a następnie w 1884 z Zagórza przez Sa-nok, Krosno do Jasła, zwiększyły się możliwości uzyskania nieźle płatnej pracy. Powstaje przemysł, a wraz z nim początkowo nieliczna, stopniowo jednak rosnąca w siłę klasa robotnicza.

Podobne wpisy